Medlemsorganisationerna i Sveriges Släktforskarförbund kallas till ordinarie riksstämma fredagen den 23 augusti klockan 16.00 i Baltiska Hallen i Malmö, lokal F300, med ingång från Eric Perssons väg.

Förslag till dagordning

1. Fastställande av röstlängd

2. Val av ordförande och vice ordförande; anmälan av sekreterare

3. Val av två ombud tillika rösträknare att jämte ordföranden justera protokollet

4. Fastställande av dagordning

5. Fråga om riksstämman blivit behörigen utlyst

6. Förbundsstyrelsens verksamhetsberättelse och förvaltningsberättelse samt revisorernas berättelse; fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

7. Flerårsplan för verksamhet och ekonomi; beslut om avgifter för 2025

8. Motioner

9. Beslut om antal ledamöter i förbundsstyrelsen

10. Val av ledamöter i förbundsstyrelsen för två år

11. Val av en revisor och en revisorsersättare för två år; beslut om vilken av revisorerna som ska vara sammankallande.

12. Ersättning till förtroendevalda

13. Val av fem ledamöter i valberedningen fram till nästa stämma, varav en ordförande

14. Övriga frågor (kan ej bli föremål för beslut)

 

Samtliga relevanta dokument finns att hämta HÄR

De omfattar:

  • Verksamhetsberättelse 2023
  • Förvaltningsberättelse
  • Resultaträkning
  • Balansräkning
  • Tilläggsupplysningar
  • Revisionsberättelse
  • Ekonomisk prognos inför 2025